Tryb pozakonkursowy tzw. „MAŁE GRANTY” 2022 rok


 Tryb pozakonkursowy tzw. „MAŁE GRANTY”
  1. Składanie ofert z pominięciem otwartego konkursu ofert wynika  z art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 735 )
  1. W ramach tzw. „małych grantów” o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 (zwane dalej organizacjami pozarządowymi).
  2. Nabór ofert odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok).
  3. Oferty są generowane według wzoru zgodnego z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055).
Warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dotację w ramach trybu tzw. „małego grantu”:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty
10 000 zł (dziesięć tysięcy zł);
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
3) Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.
Do oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do w/w rozporządzenia, należy dołączyć:
  • kopię aktualnego odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji,
  • STATUT,
  • oświadczenie o numerze PESEL, każdej osoby która jest upoważniona do reprezentowania oferenta (numer PESEL jest niezbędny do przygotowania umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego).
W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do sekretariatu Urzędu Gminy Zwierzyn, oferta na okres 7 dni jest upubliczniona, tj. zamieszczona:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zwierzyn;
  • na urzędowej tablicy ogłoszeń;
  •  na stronie internetowej: www.zwierzyn.pl .
W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.
Po zakończeniu realizacji zadania organizacja pozarządowa składa sprawozdanie z realizacji zadania publicznego. Do sprawozdania należy dołączyć zestawienie dokumentów księgowych
WAŻNE !!!
Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w opisanym wyżej trybie co najmniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem planowanego zadania. Kalendarz wydarzeń

Październik
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017