MAŁE GRANTY- ART.19 a USTAWY O DPPIW


 Składanie ofert z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodniez art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i 1948 oraz Dz. U. z 2017 r., poz. 573)

 
Realizacja zadania publicznego o charakterze lokalnym, spełnić musi łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty
10 000 zł (dziesięć tysięcy zł),
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (uwaga! 90 dni to krócej niż 3 kalendarzowe miesiące),
3) łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym,
4)realizacja projektu musi być przeprowadzona w ciągu jednego roku kalendarzowego (nie może być to przełom roku),
5)zadanie w trybie małego grantu może być realizowane jako zadanie powierzone (czyli w całości sfinansowane przez samorząd) lub jako wsparcie (organizacja zapewnia finansowy wkład własny).
 
Oferty mogą składać organizacje pozarządowe lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3,
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Oferty realizacji zadania publicznego składane są na uproszczonym wzorze formularza zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
 
(WAŻNE ! Każda strona oferty powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta).
Do oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do w/w rozporządzenia, należy dołączyć:
  • kopię aktualnego odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji,
  • STATUT,
  • oświadczenie o numerze PESEL, każdej osoby która jest upoważniona do reprezentowania oferenta (numer PESEL jest niezbędny do przygotowania umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego).
W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do sekretariatu Urzędu Gminy Zwierzyn, oferta na okres 7 dni jest upubliczniona, tj. zamieszczona:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zwierzyn;
  • na urzędowej tablicy ogłoszeń;
  • na stronie internetowej: www.zwierzyn.pl 
W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.
WAŻNE !!!
Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w opisanym wyżej trybie
co najmniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem planowanego zadania. 


Kalendarz wydarzeń

Styczeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017