Klauzula informacyjna w odniesieniu do danych przetwarzanych na portalu społecznościowym Facebook


Klauzula informacyjna w odniesieniu do danych przetwarzanych
na portalu społecznościowym Facebook
 
W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie) informujemy:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”, a także opublikowały komentarz pod postem zamieszczonym na fanpage jest Gmina Zwierzyn z siedzibą w Zwierzynie (66-552) przy ulicy Wojska Polskiego 8  (zwana dalej „Administratorem”).
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iodo@zwierzyn.pl .
II. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
· prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i realizacji zadań własnych gminy, w szczególności promocji gminy, poprzez informowanie o aktywności, wydarzeniach, działaniach ukierunkowanych na zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 
· zgodnych z odrębnie udzieloną zgodą, w zakresie i celu określonym w treści zgody, do czasu wycofania zgody;
· w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.
III. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Administrator będzie przetwarzał następując dane:
· podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) oraz inne dane w zakresie opublikowanym na Państwa własnym profilu Facebook;
· anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone poprzez pliki cookies.
IV. Odbiorcy danych.
Administrator udostępnia dane osobowe:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora;
c) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy .
V Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Administrator nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook, na podstawie stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy .
VI Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania:
· dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
· dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
· dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
VII Przysługujące prawa
Przysługują Państwu :
a) Prawo dostępu do treści swoich danych;
b) Prawo do sprostowania danych;
c) Prawo do usunięcia danych,
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) Prawo do przenoszenia danych
g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
VIII. Pozostałe informacje
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 

Kalendarz wydarzeń

Październik
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017