Informacja o dostępności


Informacja o dostępności
 
Deklaracja dostępności
Urząd Gminy Zwierzyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.zwierzyn.pl
· Data publikacji strony internetowej: 2017-01-08.
· Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-03.
Strona internetowa jest częściowo zgodna/ z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
1)     filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
2)    część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
3)   brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
1)   mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
2)     filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 
Korektę oświadczenie sporządzono dnia: 04.03.2022r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez właściciela strony.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Langner, urzad@zwierzyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 95 7617580. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
1)      Budynek dwupiętrowy, bez windy z podjazdem na podwyższony parter od strony drogi wojewódzkiej nr 156 (ul. Wojska Polskiego).
2)      Miejsca parkingowe znajdują się na placu przed dworcem kolejowym przy ul. Wojska Polskiego. Znajdują się tam również 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
3)      Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu  w podstawowym zakresie.
 
 Aplikacje mobilne
[ brak ]


Kalendarz wydarzeń

Październik
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017