Aktualności Samorząd Lokalizacja Zespół Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Zwierzynie USŁUGI TRANSPORTOWE Z PROJEKTU DOOR-TO-DOOR Zadania realizowane z budżetu państwa Organizacje pozarządowe Parafie na terenie gminy Galerie POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

OTWARTY NABÓR PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH NABORU DLA DZIAŁANIA 7.5 USŁUGI SPOŁECZNE

22-07-2020

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.5 Usługi społeczne, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 
Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu dla Działania 7.5
Usługi społeczne o nr naboru RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/20
I. Cel projektu:
Zwiększenie dostępności do wysokiej, jakości usług społecznych poprzez dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Planowana interwencja ma opierać się na usługach społecznych ogólnego interesu polegających na m.in. na wsparciu osób starszych. Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 36 miejsc usług opiekuńczych w formie stacjonarnej na
terenie Gminy Zwierzyn.
II. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Zwierzyn przy realizacji części zadań obejmujących szkoleniu z pierwszej pomocy oraz nadzoru techniczno – porządkowego.
III. Typy działań przewidziane do realizacji:
a.      zwiększenie dostępu osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych do usług społecznych w postaci opieki dziennej w dwóch Klubach Seniora;
IV. Wymagania wobec partnera:
a.       Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
b.      Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej i/lub organizacją pozarządową działającą w obszarze włączenia społecznego
c.       Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług, które realizować będzie w    projekcie.
V. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a.       Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
b.      Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
c.       Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt
 
 VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
a.       Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
b.      Zgodność działania potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa;
c.       Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, tj. na rzecz aktywności fizycznej dzieci i młodzieży;
VII. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
a.       być sporządzone w języku polskim;
b.      zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
c.       zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
d.      zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO WL 2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL2014-2020
e.      zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
·         207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
·         12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769)
·         art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.).
VIII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
a.       Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez
b.      Na podstawie decyzji Gminy Zwierzyn zostanie zawarta umowa partnerska z wybranym podmiotem.
c.       Od decyzji Gminy Zwierzyn nie przysługuje odwołanie.
d.      Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
IX. Sposób i termin składania ofert:
Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gminy Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.5”
Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 13.08.2020 r.
Informacje: urzad@zwierzyn.pl
 
 
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 
Zwierzyn, dnia 22.07.2020 r.               
                                                                                                                  Wójt Gminy Zwierzyn
/-/
                                                                                                                          Karol Neumann

 Powrót do aktualności

Kalendarz wydarzeń

Grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017