OTWARTY NABÓR PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH NABORU DLA DZIAŁANIA 7,5 USŁUGI SPOŁECZNE

20-05-2021

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.5 Usługi społeczne, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.5 Usługi społeczne, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu dla Działania 7.5
Usługi społeczne o nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/21
I. Cel projektu:
Zwiększenie dostępności do wysokiej, jakości usług społecznych poprzez: utworzenie i funkcjonowanie 3 placówek wsparcia dziennego w postaci tzw. "Świetlic Podwórkowych" na terenie Gminy Zwierzyn
Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.
II. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Zwierzyn przy realizacji części zadań obejmujących zajęcia sportowe dla uczestników projektu.
 III. Typy działań przewidziane do realizacji:
a.       Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
IV. Wymagania wobec partnera:
a.       Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
b.      Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej i/lub organizacją pozarządową działającą w obszarze włączenia społecznego
c.       Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług, które realizować będzie w    projekcie.
 V. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a.       Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
b.      Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
c.       Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt
 
 
 VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
a.       Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
b.      Zgodność działania potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa;
c.       Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, tj. na rzecz aktywności fizycznej dzieci i młodzieży;
VII. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
a.       być sporządzone w języku polskim;
b.      zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
c.       zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
d.      zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO WL 2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL2014-2020
e.      zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
·         207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
·         12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769)
·         art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.).
 VIII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
a.       Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez
b.      Na podstawie decyzji Gminy Zwierzyn zostanie zawarta umowa partnerska z wybranym podmiotem.
c.       Od decyzji Gminy Zwierzyn nie przysługuje odwołanie.
d.      Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
 IX. Sposób i termin składania ofert:
Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gminy Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.5”
Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 10.06.2021
Informacje: urzad@zwierzyn.pl
 
 
 
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 
 
Zwierzyn, dnia 20.05.2021 r.               
 
                                                                                            Wójt Gminy Zwierzyn
                               /-/   
                                                                                                Karol Neumann
 

    


Pliki do pobrania:


Powrót do aktualności

Kalendarz wydarzeń

Październik
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017