Aktualności Samorząd Lokalizacja Zespół Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Zwierzynie USŁUGI TRANSPORTOWE Z PROJEKTU DOOR-TO-DOOR Zadania realizowane z budżetu państwa Organizacje pozarządowe Parafie na terenie gminy Galerie POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Wojewódzki Związek Pszczelarzy prowadzi projekt „Zakup węzy pszczelej - poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich”

20-08-2021

 REGULAMIN UCZESTNICTWA

w realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego  

pod tytułem „Zakup węzy pszczelej – poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich” 2021

 

Dział I 

                                                                     Zasady ogólne                                                 

1.      Realizatorem projektu jest: Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Gorzowie Wielkopolskim.

2.      Realizacja projektu prowadzona jest w formie powierzenia zadania przez Samorząd Województwa Lubuskiego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

3.      Rodzaj zadania publicznego:  „Poprawa warunków sanitarnych  rodzin pszczelich poprzez zakup węzy pszczelej.”

4.      Termin realizacji Projektu: od 01 sierpnia 2021 r. do 15 grudnia 2021 r. wg poniższych założeń:

 

 Tabela 1. Warunki dotyczące realizacji Projektu

1)       Rodzaj zadania publicznego: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

2)       Opis zadania: W ramach dotacji udzielonej z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego Realizator Projektu dokona zakupu węzy pszczelej „dobrej jakości” dla około 360 pszczelarzy prowadzących gospodarstwa pasieczne w wybranych powiatach na terenie województwa lubuskiego tj. powiatach: miejskim Gorzów Wlkp., gorzowskim, strzelecko-drezdeneckim, międzyrzeckim, sulęcińskim, słubickim   oraz pszczelarzy członków WZP w Gorzowie Wlkp. z powiatów ościennych województwa lubuskiego, deklarujących chęć udziału w projekcie. Węza pszczela dobrej jakości, wykonana jest
z czystego wosku pszczelego, wytwarzanego przez pszczołę miodną Apis mellifera 
w gruczołach woskowych, który jest naturalnym i najzdrowszym budulcem plastrów.

3)       Cel projektu: Systematyczna wymiana starych ramek (plastrów) na ramki z węzą (odmładzanie gniazda rodzin pszczelich). Ogranicza to nagromadzanie się patogenów
w plastrach. Brak wymiany starych plastrów na nowe powoduje pogorszenie się zdrowia rodzin pszczelich, w niektórych sytuacjach prowadząc do ich śmierci. Wprowadzanie do rodzin pszczelich jak największej ilości świeżych ramek z węzą przyczynia się do lepszej zdrowotności pszczół, eliminując wiele chorób, wspomaga dobry rozwój, kondycje
i liczebność pszczół.  

4)       Odbiorcy Projektu: Projekt kierowany jest do pszczelarzy mających zlokalizowane pasieki na terenie województwa lubuskiego, niezależnie od tego czy są zrzeszeni w organizacjach pszczelarskich.

5)       Ograniczenie liczby składnych zapotrzebowań:  Przewiduje się objęcie projektem min. 360 pszczelarzy. Każdy pszczelarz może złożyć tylko jedną deklarację uczestnictwa,
 wskazując liczbę rodzin pszczelich do objęcia wsparciem.

6)       Ograniczenia co do ilości przekazanej pszczelarzom węzy: zakupiona w ramach projektu węza zostanie podzielona między biorących udział w Projekcie pszczelarzy proporcjonalnie do ilości zgłoszonych przez nich rodzin pszczelich.

 

 

 

 

 

 

Dział II

Warunki realizacji Projektu

1.      Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

2.      W projekcie udział mogą brać pszczelarze, spełniający łącznie wszystkie warunki:

a)      posiadają na terenie województwa lubuskiego rodziny pszczele, zgłoszone do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii najpóźniej do dnia 30.04.2021 r.

b)      złożą w terminie do 10.09.2021 r. do Realizatora Projektu kompletnie wypełnioną Deklarację Uczestnictwa w Projekcie wraz z wymaganymi załącznikami;

c)      złożą oświadczenie o przyjęciu do akceptacji treści niniejszego regulaminu.

3.   Brak spełnienia choćby jednego z wyżej wymienionych warunków spowoduje odrzucenie Deklaracji Uczestnictwa.

4.   Projekt realizowany będzie według następującego harmonogramu:

Data

Zakres

Uwagi.

19.08 - 10.09.2021 r.

Składanie deklaracji uczestnictwa do WZP w Gorzowie Wlkp.

-

11.09 - 30.09.2021 r.

Weryfikacja deklaracji przez Realizatora projektu w celu stwierdzenia spełnienia warunków stawianych w regulaminie.

-

01.10-15.10.2021 r.

Informowanie pszczelarzy
o zakwalifikowaniu się do projektu.

-

16.10 -16.11.2021 r.

Wydawanie węzy pszczelarzom przez prezesów kół oraz pracowników biura WZP w Gorzowie Wlkp.

Potwierdzenie odbioru węzy podpisem czytelnym pszczelarza na protokole wydania węzy.

17.11-15.12.2021 r.

Przygotowanie dokumentacji
z realizacji projektu. Rozliczenie projektu.

-

5.    Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany w/w harmonogramu,
w szczególności do wydłużenia terminu wydawania węzy oraz kwalifikacji uczestników do projektu
oraz w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, których nie można było przewidzieć na etapie ogłaszania zaproszenia do składania deklaracji.

6.    Każdy uczestnik projektu składając deklarację:

a)        zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu;

b)        wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Realizatora Projektu na potrzeby związane z realizacją przedmiotowego projektu;

c)        wyraża zgodę na upublicznianie swojego wizerunku na potrzeby związane z realizacją projektu;

d)        zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Realizatora Projektu kosztów zakupu wydanej mu węzy
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji projektu przez uczestnika projektu.

 

 

 

 

Dział III

Zasady wypełniania i składania Deklaracji Uczestnictwa w projekcie

1.         Wszystkie Deklaracje Uczestnictwa w projekcie (oryginały) muszą zostać złożone wraz z wymaganymi załącznikami do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. w terminie do 10.09.2021 r.

2.         Z uwagi na panujący stan epidemii wirusa Covid-19 Deklaracje Uczestnictwa wraz z wymaganymi załącznikami można przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp.,
ul. Bora Komorowskiego 33C, 66-400 Gorzów Wlkp. lub też złożyć osobiście w biurze Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. przy ul. Bora Komorowskiego 33C po telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty w biurze – numer telefonu 095 72 82 054.

O zakwalifikowaniu deklaracji do Projektu decyduje data wpływu przesyłki do biura WZP Gorzów Wlkp., nie zaś data nadania przesyłki pocztowej.

3.         Każda deklaracja po złożeniu w biurze WZP Gorzów Wlkp. otrzymuje swój numer indentyfikacyjny.

4.         Deklaracje Uczestnictwa wraz z załącznikami możliwe są do pobrania na stronach internetowych gmin w miejscu zamieszkania uczestnika lub osobiście w siedzibach kół pszczelarskich działających na terenie wybranych powiatów województwa lubuskiego tj. miasta Gorzowa Wlkp. pow. gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego, międzyrzeckiego, sulęcińskiego, słubickiego, na zasadach sanitarnych określonych przez prezesów poszczególnych organizacji.

5.         Deklarację należy wypełnić w sposób czytelny, drukowanymi literami, podając: imię i nazwisko, adres zamieszkania zgłaszanego pszczelarza, telefon, e-mail oraz miejsce lokalizacji i liczbę  rodzin pszczelich na dzień 30.04.2021 r., numer nadany przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

6.         Uwaga!

Wszelkie pomyłki pisarskie na deklaracji należy przekreślić oraz napisać poprawną treść obok wraz z umieszczeniem podpisu przy skreśleniu. Wypełniając deklarację nie należy używać korektorów.

W przypadku, gdyby któreś z pól nie dotyczyło zgłaszającego należy w tym polu wpisać „NIE DOTYCZY”

7.         W imieniu pszczelarzy zrzeszonych w organizacjach pszczelarskich Deklarację Uczestnictwa
w projekcie mogą w ich imieniu złożyć Prezesi Zarządów organizacji pszczelarskich  lub inne osoby upoważnione przez te zarządy.

8.         Każdy pszczelarz może być zgłoszony tylko jeden raz do przedmiotowego projektu.

9.         Pszczelarze niezrzeszeni w WZP w Gorzowie Wlkp. do Deklaracji Uczestnictwa powinni dołączyć dokument potwierdzający zgłoszenie rodzin pszczelich do właściwego powiatowego lekarza weterynarii najpóźniej do dnia 30.04.2021 r. (kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność
z oryginałem) oraz
dołączyć dokument uzyskany od powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający liczbę rodzin pszczelich według stanu na dzień 30.04.2021 r.

10.      Deklaracja musi być podpisana przez osobę, która jest właścicielem rodzin pszczelich zgłoszonych do projektu.

11.      Wszystkie załączniki stanowiące kserokopie dokumentów, należy potwierdzić  za zgodność
z oryginałem poprzez napisanie na każdej stronie dokumentu „POTWIERDZAM ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM” wraz z czytelnym podpisem (imię i nazwisko) składającego deklarację.

12.      Dopuszcza się złożenie deklaracji uczestnictwa przez osobę upoważnioną do tej czynności przez pszczelarza, którego dotyczy zgłoszenie, pod warunkiem dołączenia do deklaracji pełnomocnictwa danego pszczelarza do podejmowania takich czynności w imieniu zgłaszanego.

Uwaga!

Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale.

13.      W przypadku pasiek pszczelich prowadzonych przez współmałżonków lub członków rodziny deklarację uczestnictwa może złożyć ten małżonek lub członek rodziny, który jest uwidoczniony na zaświadczeniu zgłoszenia dokonanego do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Dział IV

Zasady weryfikacji deklaracji uczestnictwa

1.    Każda deklaracja podlega ocenie formalnej w zakresie poprawnego wypełnienia oraz zgodności
z niniejszym regulaminem oraz wymaganymi załącznikami.

2.    Weryfikacji deklaracji złożonych do WZP w Gorzowie Wlkp. będzie dokonywać Komisja powołana do tego celu przez Realizatora Projektu składającą się z trzech osób. Termin podania wyników weryfikacji określa harmonogram projektu.

3.    Brak wypełnionych wszystkich pół w deklaracji lub brak wymaganych załączników, w tym załączników prawidłowo potwierdzonych za zgodność z oryginałem spowoduje odrzucenie przez Komisję takiej deklaracji.

4.    Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do wezwania uczestników projektu, na każdym etapie realizacji projektu, do składania wyjaśnień treści złożonej Deklaracji Uczestnictwa w wyznaczonym przez siebie terminie.

5.    Na każdym etapie realizacji projektu Realizator projektu zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin
w terenie/pasiece wskazanych w deklaracji rodzin pszczelich, w celu potwierdzenia danych wskazanych
w deklaracji.

6.    Oględziny mogą odbyć się tylko w obecności właściciela rodzin pszczelich lub osoby przez niego upoważnionej. Z czynności oględzin musi być sporządzony protokół podpisany przez danego pszczelarza oraz przedstawicieli Realizatorów Projektu.

7.    O terminie dokonania w/w oględzin pszczelarz zostanie powiadomiony telefonicznie przez Realizatora Projektu na minimum 3 dni przed planowanym terminem oględzin.

8.    Odmowa poddania pasieki oględzinom lub brak możliwości skontaktowania się ze zgłaszającym skutkować będzie odrzuceniem przez Realizatora deklaracji uczestnictwa danego pszczelarza.

9.    W przypadku stwierdzenia w czasie oględzin pasieki, rozbieżności między stanem faktycznym tj. liczby
i miejsca lokalizacji rodzin pszczelich w stosunku do danych podanych w deklaracji uczestnictwa taki pszczelarz będzie wykluczony z dalszego uczestnictwa w projekcie.

10.              Lista pszczelarzy zakwalifikowanych do wsparcia projektem zostanie sporządzona w terminie do 30 dni od daty zakończenia naboru Deklaracji Uczestnictwa. Zakwalifikowani pszczelarze zrzeszeni w związku zostaną powiadomieni za pośrednictwem Prezesów kół a niezrzeszeni przez pracownika Biura WZP
w Gorzowie Wlkp.

 

Dział V

Wydawanie węzy pszczelej

1.      Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do odbioru węzy pszczelej w miejscach i terminach wskazanych przez Realizatora Projektu, o których uczestnicy będą powiadomieni co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wydawania węzy.

2.      Brak odbioru węzy przez uczestników projektu w ciągu 14 dni od terminu wyznaczonego przez Realizatora Projektu skutkować będzie wykluczeniem uczestnika z projektu.

 

Dział VI

Sprawozdawczość

1.    Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do przekazania Realizatorowi projektu wszelkich danych niezbędnych do złożenia przez Realizatora sprawozdań z realizacji projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, w szczególności dokumentów potwierdzających realizację projektu.

2.    Konsekwencją uchylania się uczestnika od obowiązku, o którym mowa w punkcie 1., będzie zobowiązanie do zwrotu na rzecz Realizatora Projektu kosztów zakupu wydanej uczestnikowi węzy.

Dział VII

Kontrola realizacji projektu

1.      Każdy uczestnik projektu składając deklarację zobowiązuje się do wykorzystania otrzymanej węzy wyłącznie do celów określonych w niniejszym regulaminie.

2.      W przypadku stwierdzenia przez Realizatora Projektu lub pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego nieprawidłowości w wykorzystaniu węzy, w tym wykorzystania węzy do innych celów niż określone w projekcie, uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Realizatora Projektu kosztów zakupu wydanej dla niego węzy.

3.        Uczestnicy Projektu wyrażają zgodę na przeprowadzenie wszelkich czynności kontrolnych przez upoważnionych przedstawicieli Realizatora Projektu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

4.        Kontrola realizacji Projektu może być prowadzona w trakcie jego realizacji lub po jego zakończeniu
w terminie do 24 miesięcy, licząc od dnia zatwierdzenia sprawozdania z realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

5.        W trakcie prowadzonej kontroli Realizator Projektu lub Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ma prawo żądać wyjaśnień, czy dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia zgodności realizacji projektu z niniejszym regulaminem.

6.        Konsekwencją uchylania się uczestników od obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu,  jest zobowiązane do zwrotu na rzecz Realizatora Projektu kosztów zakupu wydanej im węzy.

 

Dział VIII

Informacje dodatkowe

1.    Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji projektu lub zmiany sposobu jego realizacji, w przypadku  wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zatwierdzania niniejszego regulaminu, a w szczególności związanych z panującym stanem epidemii wirusa Covid-19.

2.    Szczegółowych informacji o projekcie udziela: Koordynator Projektu, tel. 502 243 546 w godz. 17.00 -20.00, e-mail: biuro1wzpgw@wp.pl.

3.    W przypadku zaistnienia okoliczności, które będą skutkowały pozostaniem w dyspozycji Realizatora niewykorzystanej węzy po zakończonym procesie kwalifikacji uczestników projektu według niniejszego regulaminu, w szczególności spowodowanych rezygnacją pszczelarza z uczestnictwa w projekcie, czy wykluczeniem pszczelarza z udziału w projekcie z powodu nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu, Realizator Projektu rozdysponuje posiadaną węzę pomiędzy zakwalifikowanych uczestników, przy zachowaniu zasad ujętych w Tabeli 1 pkt.6 .

 

 

Wiesław Górski

Prezes WZP w Gorzowie Wielkopolskim

 

 

 

Załączniki:

1.       Klauzula informacyjna Projektu (RODO)

2.       Deklaracja Uczestnictwa pszczelarza w projekcie

 Powrót do aktualności

Kalendarz wydarzeń

Grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017