Aktualności Samorząd Lokalizacja Zespół Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Zwierzynie USŁUGI TRANSPORTOWE Z PROJEKTU DOOR-TO-DOOR Zadania realizowane z budżetu państwa Organizacje pozarządowe Parafie na terenie gminy Galerie POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

LGD BRAMA LUBUSKA - INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW o przyznanie pomocy nr 1/2021

14-06-2021

 
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
 objętego PROW 2014-2020
 
I.         Zakres tematyczny operacji:    
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - budowa nowych obiektów w ramach rozwoju ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze wiejskim objętym „Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020”  w rozumieniu art. 2 pkt. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320)
Zakres tematyczny operacji jest zgodny z §2, ust. 1, pkt. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).
II.      Limit środków dostępnych w naborze:   241 756,33 euro w przeliczeniu na zł 967 061,33
III.   Termin składania wniosków:                15.07.2021 r. – 29.07.2021 r.
IV.    Miejsce  składania wniosków:               Biuro STOWARZYSZENIA LGD  BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin
od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 – 14:00
w piątki w godzinach 9:00 – 13:00
V.    Forma i tryb złożenia wniosku:             3 egzemplarze wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi
 załącznikami (1 oryginał i 2 kopie potwierdzone za zgodność
            z oryginałem) w wersji papierowej i wersja elektroniczna
wniosku (tożsama z wersją papierową) na płycie CD/DVD
                                                                                  składa się bezpośrednio w Biurze LGD BL – osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną
 
VI.    Formy wsparcia:                                    brak limitu; dofinansowanie stanowiące nie więcej niż 63,63% 
                                                               poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie   
                                                                refundacji (w przypadku osób prawnych, będących  
                                                                jednostkami samorządu terytorialnego z wyłączeniem  
                                                               województwa) lub dofinansowanie do 300 000,00 zł
                                                                      stanowiące nie więcej niż 100% poniesionych kosztów
                                                                      kwalifikowalnych operacji w formie refundacji (w przypadku
                                                                      osób prawnych, będących  organizacjami pozarządowymi)
 
VII.Warunki udzielenia wsparcia:
1.      Spełnienie wymogów oceny formalnej i zgodności z PROW zgodnie z załącznikiem nr 4 (Karta oceny wstępnej operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia) do ogłoszenia, w tym:
a)      złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu;
b)      zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze;
c)      zgodność z właściwą formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu;
d)      spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w naborze;
e)      zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi  
w PROW na lata 2014-2020.
2.    Realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR przez osiąganie wskaźników zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia).
3.    Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, które są wymienionew formie listy dokumentów
w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
4.    Uzyskanie wymaganego minimum punktowego w ramach oceny według kryteriów wyboru operacji, obowiązujących w STOWARZYSZENIU LGD BRAMA LUBUSKA, które stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.
Pozostałe warunki udzielania wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.1570 z późn. zm.).
VIII.   Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.
IX.         Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zawarta jest  w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
X.            Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:
Dokumenty takie jak:
-        Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA (LSR),
-        formularz wniosku o udzielenie wsparcia,
-        formularz wniosku o płatność,
-        formularz umowy o udzielenie wsparcia,
-        formularz wymaganego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów wyboru operacji wraz  
z załącznikami,
-        kryteria wyboru operacji wraz z opisem,
-        procedura oceny i wyboru operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia
udostępnione są na stronie internetowej STOWARZYSZENIA LGD BL: www.bramalubuska.pl.
Kryteria wyboru operacji wraz z opisem umieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.bramalubuska.pl/files/regulamin_rady/v.2/pz4_kryteria_wyboru_wraz_z_opisem.pdf
Informacje na temat naboru udzielane są w biurze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA:  
ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin.
Pytania można również kierować na adres e-mail: biuro@bramalubuska.pl lub telefonicznie: 
68 475 46 23
 
 
Załączniki:
  1. Cele ogólne i szczegółowe, przedsięwzięcia LSR wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy
  2. Lista wymaganych dokumentów
  3. Kryteria wyboru operacji
  4. Karta oceny operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia
  5. RODO

 Powrót do aktualności

Kalendarz wydarzeń

Grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017