Aktualności Samorząd Lokalizacja Zespół Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Zwierzynie USŁUGI TRANSPORTOWE Z PROJEKTU DOOR-TO-DOOR Zadania realizowane z budżetu państwa Organizacje pozarządowe Parafie na terenie gminy Galerie POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

ZALECENIA GIS DLA KĄPIELISK W CZASIE EPIDEMII SARS-CoV-2

03-06-2020

Zalecenia1 dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do
kąpieli2 w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
 
Korzystanie z kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w dobie pandemii spowodowanej SARS-CoV-2 i związane z tym ryzyko infekcji dotyczy zasadniczo szerzenia się infekcji drogą kropelkową i przez bezpośredni kontakt.
Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
w przypadku przebywania na kwarantannie/izolacji oraz zamieszkiwania z osobą
przebywającą na kwarantannie/izolacji, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.
 
OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KĄPIELISK I MIEJSC OKAZJONALNIE
WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI – ZALECENIA
• Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska/ miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
• Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska /miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
• Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
• Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
• Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
• Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem
oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
• Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych
pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
• Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 
 
ORGANIZATOR - ZALECENIA
• Rekomenduje się zamieszczenie wszelkich zaleceń i ograniczeń, związanych
z korzystaniem z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na tablicy informacyjnej, a także na stronie internetowej kąpieliska, jeśli taką posiada.
• Należy informować o konieczności zachowania dystansu społecznego3 od osób
postronnych przez cały czas pobytu w obiekcie – stosowane w tym celu rozwiązania muszą być dostosowane do charakteru poszczególnych kąpielisk, które różnią się znacznie wielkością akwenów, nad którymi są zlokalizowane, wielkością plaży, długością linii brzegowej, dostępnością infrastruktury i charakterem otoczenia.
W przypadku braku możliwości wyegzekwowania zachowania dystansu społecznego, rekomenduje się zgłoszenie tego stosownym organom.
Ponadto dla:
- typowych kąpielisk ogrodzonych, z wyznaczonym i kontrolowanym wejściem
odwiedzających na podstawie sprzedawanych biletów – należy regulować ilość
osób przebywających na terenie kąpieliska tak, aby na każdą z nich przypadało co najmniej 4 m2 powierzchni (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących);
- kąpielisk nadmorskich (których plaże miewają kilka kilometrów długości, na które wstęp nie jest kontrolowany/ograniczany) należy dążyć do utrzymania dystansu społecznego określonego w obowiązujących przepisach prawa od osób
postronnych, zapewnienia co najmniej 4 m2 powierzchni na każdego użytkownika
(nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących). Z uwagi na charakterystykę
kąpieliska zaleca się wykorzystywanie wszelkich środków komunikacji w celu
przypominania użytkownikom o wymaganiach dotyczących zachowania dystansu
społecznego. Informacje powinny również znajdować się na tablicach
informacyjnych umieszczonych przy wejściu na plażę i na stronach internetowych
miejscowości wypoczynkowych.
• Zakrywanie ust i nosa należy odnosić do aktualnych przepisów prawa dotyczących stosowania osłony ust i nosa w trakcie przemieszczania się po terenach otwartych. Nie zaleca się zasłaniania nosa i ust podczas kąpieli w wodzie.
• W przypadku pobierania opłat za wejście na teren kąpieliska należy czytelnie
wyznaczyć strefy oczekiwania dla osób oczekujących na zakup biletu, uwzględniając konieczność zachowania dystansu społecznego, oraz oddzielenie od klientów osoby sprzedającej bilety przegrodą z przezroczystego tworzywa.
• Przy wejściu na teren kąpieliska, w przebieralniach, toaletach, kioskach należy
rozmieścić w widocznych miejscach czytelnie oznakowane pojemniki z płynem do
dezynfekcji rąk, na bieżąco uzupełnianym w ciągu dnia w miarę zużycia.
• Stanowiska pracy ratowników powinny być higieniczne i czyste, szczególnie po
zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych oraz sprzętu ratowniczego każdorazowo po interwencji, który należy starannie umyć i poddać dezynfekcji środkiem wirusobójczym.
• Należy zapewnić ratownikom środki ochrony indywidualnej (np. maseczki, rękawiczki jednorazowe) oraz płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (min. 60%).
• Personel obecny na terenie kąpieliska podczas przemieszczania się po jego terenie i prac porządkowych powinien przestrzegać zasady dystansu społecznego lub w przypadku braku możliwości jego zachowania, stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa podczas sprzątania i dezynfekcji powierzchni.
 
• Toalety utrzymuje się w czystości i regularne je dezynfekuje – zaleca się częstą
kontrolę utrzymania czystości w toaletach i łazienkach (częstotliwość kontroli należy uzależnić od liczby korzystających osób), z dezynfekcją urządzeń sanitarnych, wyposażeniem w mydło do mycia rąk, papierowe ręczniki, kosze na odpady. Wnętrze kabin toalet przenośnych również należy codziennie poddawać dezynfekcji.
• W przypadku toalet przenośnych należy skrupulatnie przestrzegać ustalonego terminu ich opróżniania i niezwłocznie interweniować w razie opóźnienia. Należy też pilnować, aby nie dochodziło do przepełnienia koszy na odpady i zalegania odpadów na terenie kąpieliska.
• Wszelkiego rodzaju sprzęt lub elementy wyposażenia przeznaczone do ogólnego użytku powinny być dezynfekowane środkiem wirusobójczym codziennie przed otwarciem obiektu, jak również w ciągu dnia.
• Korzystanie z wyposażenia do publicznego użytku (sprzęt turystyczny, do uprawiania sportów wodnych i rekreacji, do ułatwiania pływania) powinno obywać się zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa. W sytuacji prowadzenia wypożyczania należy prowadzić dezynfekcję wszelkiego wyposażenia udostępnianego do publicznego użytku po każdym użytkowniku.
• Korzystanie z dodatkowych atrakcji, także przeznaczonych dla dzieci powinno obywać się zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.


Przydatne instrukcje:
- mycia rąk
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
- dezynfekcji rąk
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
- prawidłowego zdejmowania maseczki
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
- prawidłowego zdejmowania rękawiczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
- środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/informacja-glownegoinspektora-
sanitarnego-dotyczaca-srodkow-do-dezynfekcji-rak-oraz-powierzchni/
- wykaz produktów biobójczych
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze
- wytyczne dotyczące lokali gastronomicznych
https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnegoz-
dnia-13-maja-2020-r-dla-funkcjonowania-gastronomii-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2/
- wytyczne dotyczące hoteli i innych miejsc noclegowych

https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe 


Pliki do pobrania:


Powrót do aktualności

Kalendarz wydarzeń

Grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017