Aktualności Samorząd Lokalizacja Zespół Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich Zespół Placówek Oświatowych w Zwierzynie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Zwierzynie USŁUGI TRANSPORTOWE Z PROJEKTU DOOR-TO-DOOR Zadania realizowane z budżetu państwa Organizacje pozarządowe Parafie na terenie gminy Galerie POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

06-03-2020

 https://bip.fsd.pl/126/296/Punkt_Nieodplatnej_Pomocy_Prawnej/


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU
 
Starosta Strzelecko - Drezdenecki informuje mieszkańców powiatu, iż od 02 stycznia 2020 r. będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym mediacja.
 
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:
 
✓ przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;
 
✓ osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;
 
✓ administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest starosta.
 
Pomoc prawna obejmuje:
 
1.    poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 
3.    sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 
4. nieodpłatną mediację, lub
 
5.   sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
 
1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym
 
2.   w razie potrzeby, na sporządzeniu wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów opuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub

 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie w ciąży nieodpłatna pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przysługuje poza kolejnością.
 
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 
1.     poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 
2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 
3.    przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 
4. przeprowadzenie mediacji;
 
5.    udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
 
Nieodpłatną mediację, w zakresie, o którym mowa w pkt 1-3 i 5, prowadzi również osoba udzielająca pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
 
1.   sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 
2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
 
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Strona inicjuje przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji.
 
Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.
 
Stosownie do art. 4a ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52, 55 i 60), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.
 
Porady będą udzielane osobiście w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Porada wówczas może być udzielona za pośrednictwem telefonu, za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji. Warunkiem jest dostarczenie oświadczenia uprawniającego do otrzymania porady ( pocztą, fax – em, mailem, poprzez członka rodziny, opiekuna itp.)
 
Po uzyskanej wizycie, w przypadku wyrażenia zgody przez osobę, która skorzystała z usługi, możliwe jest wyrażenie opinii poprzez wypełnienie części B karty pomocy.
 
W ramach pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego realizowana jest nieodpłatna mediacja.
 
Poradę prawną można uzyskać w dniach i godzinach pracy Punktów. Interesanci załatwiani są na bieżąco. Termin wizyty możliwy jest do ustalenia pod numerem tel. 95 763 23 80(od poniedziałku –do piątku w godzinach 11.00-14.00). W dni ustawowo wolne od pracy Punkty nie pracują.
 

Powrót do aktualności

Kalendarz wydarzeń

Grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Brak nadchodzących wydarzeń

Lubuskie.pl - Portal Województwa lubuskiego
Rybacka Lokalna Grupa Działania - Pojezierze Dobiegniewskie
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich - Rzeka Noteć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina
Gemeinde Rehfelde
Rehfelde Scheinwerfer
Copyrights by Gmina Zwierzyn 2017